Avis legal

 

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet  http://www.altercivites.com propietat de l’empresa Alter Civites (des d’ara ALTER CIVITES) amb domicili social en CL Salvador Espriu, nº 6, municipi Vilassar de Dalt, C.P 08339, Barcelona amb CIF B62296611, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 32682, fulla 213568 foli 63.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús del lloc web http://www.altercivites.com es regeix per les normes establertes en el present avís legal. Amb la seva utilització, vostè accepta les condicions d’ús.

CONTINGUT I ÚS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d’una relació comercial o d’altre tipus amb ALTER CIVITES

ALTER  CIVITES es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal que puguin ser facilitats a ALTER CIVITES a través de la seva web, seran tractades d’acord a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD).

D’acord a la Llei anteriorment citada, aquestes dades seran incorporats a un fitxer anomenat "Contactes", responsabilitat de ALTER CIVITES, amb la finalitat de gestionar la relació amb nosaltres i mantenir-lo informat dels nostres productes i serveis

L’usuari garanteix que les dades personals facilitats a l’empresa són verídiques i correctes, fent-se responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en les mateixes.

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades mitjançant el formulari de contacte facilitat en el lloc web o dirigint-se per escrit a:

ALTER CIVITES
C/ Iturrama 25 Entreplanta Dreta
31007 Pamplona (Navarra)

Per a exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’agència de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront d’ALTER CIVITES mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

MANIFESTACIONS

1.- ALTER CIVITES manifesta que aquesta pàgina web disposa de la tecnologia adequada per a permetre l’accés i utilització del mateix. No obstant això, no es responsabilitza per d’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els seus sistemes informàtics.

2.- La pàgina web www.altercivites.com podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. ALTER CIVITES no garanteix, en cap cas, la veracitat, exactitud i actualitat de les dades contingudes en la seva pàgina web. L’usuari que accedeix al mateix exonera a ALTER CIVITES de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que aquest lloc web pogués produir-li.

3.- De la mateixa manera, aquest web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar als usuaris, ni conèixer dades relatives a la seva navegació.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

1.- ALTER CIVITES no ofereix garanties de cap classe en quant al funcionament del present web o a la informació continguda en el mateix, ni serà responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol tipus, que puguin derivar-se’n del seu ús.

2.- Així mateix, ALTER CIVITES exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat de les dades i informacions ofertes per terceres entitats a través de la citada pàgina web.

ENLLAÇOS HIPERVÍNCULOS

1.- Els titulars d’altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a http://www.altercivites.com es comprometen a no realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguin induir a error o, en general, que siguin contràries a les lleis.

2.- Els titulars d’altres pàgines web que desitgin crear un hipervincle a http://www.altercivites.com es comprometen, així mateix, a no establir hipervincles a espais web que continguin continguts, manifestacions o propaganda d’índole discriminatòria, racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme i, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom o la imatge de ALTER CIVITES.

3.- La inclusió de hipervincles en http://www.altercivites.com no implica necessàriament que ALTER CIVITES mantingui relacions mercantils o vincles associatius amb el titular del lloc web en la qual s’estableixi l’enllaç.

4.- La presència de hipervincles té una finalitat merament informativa, motiu pel qual, ALTER CIVITES no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressa ni implícita respecte a la comerciabilitat, idoneïtat, qualitat, característiques, procedència, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions i/o productes i/o serveis que s’ofereixin a través de la pàgina web referenciada.

EMPRESA MEMBRE DE FORÉTICA